DOŁĄCZ DO NAS

Jak do nas dołączyć?

Na podstawie Regulaminu stowarzyszenia Kujawsko-Pomorscy Łowcy Burz Rozdział § 9

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna zwana dalej „Kandydatem” posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje gotowość działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia określonego w § 7 niniejszego Regulaminu.
2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, podjętej po złożeniu Zarządowi przez wstępującego do Stowarzyszenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
3. Zarząd może zarządzić poddanie Kandydata pisemnemu testowi z zakresu wiedzy
meteorologicznej.

Na mocy uchwały 5/2018 wysokość składki członkowskiej wynosi 60 zł / rok płatne do dnia 10 lipca każdego roku.

Na mocy uchwały nr 11/2018 wysokość składki członkowskiej dla osób przyjmowanych w okresie po 10 lipca każdego roku, ustala się na podstawie liczby miesięcy pozostałych do końca danego roku względem pełnej kwoty składki.

************************************************************************************************

Praktyczne informacje:

Kandydatów prosimy o przesłanie na adres mailowy kontakt@kplb.pl listu motywacyjnego, w którym zawarte będą informacje:

  1. Imię i nazwisko
  2. Miejscowość
  3. Numer telefonu
  4. Data urodzenia

Uwaga! Przyjmujemy osoby tylko po 18 roku życia, jednakże osoby niepełnoletnie mają prawo brać czynny udział w naszych konferencjach oraz innych spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenie.

W liście motywacyjnym należy uzasadnić chęć przystąpienia do stowarzyszenia Kujawsko-Pomorscy Łowcy Burz oraz określić funkcję, jaką Kandydat chce pełnić w niniejszym stowarzyszeniu.

Przykładowe stanowiska:

  • Redaktor
  • Klimatolog
  • Synoptyk
  • Obserwator (fotograf)
  • Inne

Zarząd stowarzyszenia po otrzymaniu zgłoszenia prześle na adres mailowy komplet dokumentów do wydrukowania oraz podpisania przez Kandydata a także zaprosi na egzamin mający na celu sprawdzenie wiedzy meteorologicznej.

Egzamin będzie się składał z dwóch części – podstawowej i zaawansowanej.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@kplb.pl

 

Zarząd stowarzyszenia
Kujawsko-Pomorscy Łowcy Burz